Vyhlásenie

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov žiadateľov

Spoločnosť garantuje ochranu práv a slobôd žiadateľov pri spracovaní ich osobných údajov vrátane ochrany práv na nedotknuteľnosť osobného života, osobné a rodinné tajomstvo, dodržanie platnej národnej legislatívy o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť preberá osobné údaje dobrovoľne poskytnuté žiadateľom, ktoré sú potrebné na vykonanie služieb, spojených s prípravou a spracovaním dokumentov, aby mohli byť odovzdané na preskúmanie konzulárnemu úradu Ruskej federácie.

Pri stanovení objemu a obsahu osobných údajov sa Spoločnosť riadi primeranou nevyhnutnosťou a taktiež cieľmi pri ich spracovaní v súlade s národnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Subjekt údajov - fyzická osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo identifikovaná alebo identifikovateľná prostredníctvom osobných údajov.

Osobné údaje - akákoľvek informácia, vzťahujúca sa k priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (k subjektu osobných údajov).

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva len so súhlasom subjektu údajov alebo z iných legislatívnych dôvodov. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva len s cieľom, súvisiacim s poskytnutím požadovaných služieb, spojených s prípravou a spracovaním dokumentov, aby mohli byť odovzdané na preskúmanie konzulárnemu úradu Ruskej federácie.

Nie je dovolené spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s cieľom, na ktorý boli zhromaždené.

Pod pojmom spracovanie osobných údajov sa rozumie akákoľvek činnosť (operácia) alebo súbor činností (operácií), vykonaných s osobnými údajmi s využitím prostriedkov automatizácie alebo bez využitia takých prostriedkov vrátane získavania, zaznamenávania, systematizácie, zhromažďovania, uchovávania, spresňovania (obnovovania, úpravy), využívania, odovzdávania, blokovania, odstránenia a zničenia osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov je určená ustanoveniami národnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Ochrana získaných osobných údajov je pre Spoločnosť povinná.

Za účelom dosiahnutia tohto cieľa je prístup k osobným údajom prísne vymedzený, osobné údaje sú chránené súčasnými technickými a programovými prostriedkami pred neoprávneným alebo náhodným prístupom k nim, pred ich zničením, pred zmenami, blokovaním, kopírovaním, poskytnutím, rozširovaním osobných údajov a taktiež pred ďalšími neoprávnenými činnosťami.

Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť osobných údajov a zaväzuje sa nedopustiť ich rozširovanie bez súhlasu subjektu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím osobám výlučne s cieľom, spojeným s poskytnutím požadovaných služieb so súhlasom subjektu osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov Spoločnosť vykonáva s dodržaním dôvernosti bez ich poskytnutia tretím osobám, nespojených s poskytnutím potrebných služieb subjektu osobných údajov.

V prípade, ak Spoločnosť so súhlasom subjektu osobných údajov prikáže spracovať osobné údaje na základe zmluvy druhej osobe, potom zodpovednosť za uchovanie osobných údajov nesie Spoločnosť.

Poskytnutie informácií o osobných údajoch

Na základe osobného požiadania žiadateľa mu Spoločnosť predloží informáciu o všetkých úložiskách osobných údajov žiadateľa. Poskytnutie osobných údajov na základe dopytu zákonných zástupcov alebo splnomocnenia subjektu osobných údajov nie je možné.