Informácie o vízach

 

O víze

Ak medzinárodná zmluva neurčuje inak, pre vstup na územie Ruskej federácie musí zahraničný občan získať vízum.

Vízum je potrebné získať pred vstupom do Ruskej federácie.

Vízum sa vlepuje do pasu zahraničného občana a obsahuje nasledovné údaje: priezvisko, meno (písmenami ruskej a latinskej abecedy), dátum narodenia, pohlavie, občianstvo (štátna príslušnosť), číslo dokumentu, potvrdzujúceho totožnosť, dátum vydania víza, povolená doba pobytu v Ruskej federácii, číslo pozvania na vstup do Ruskej federácie alebo rozhodnutia štátneho orgánu, doba platnosti víza, cieľ cesty, údaje o pozývajúcej organizácie (prihlasujúcej fyzickej osobe), opakovateľnosť víza.

O kategóriách víz

V závislosti od cieľa cesty a pobytu v Ruskej federácii sa vydávajú zahraničným občanom víza nasledovných kategórií: diplomatické, služobné, bežné, tranzitné, víza pre osoby s prechodným pobytom.

O počte vstupov

Jednovstupové vízumdáva zahraničnému občanovi právo na prekročenie štátnej hranice Ruskej federácie 1-krát pri vstupe a 1-krát pri výstupe z Ruskej federácie.

Dvojvstupové vízumdáva zahraničnému občanovi právo 2-krát prekročiť štátnu hranicu Ruskej federácie pri vstupe a 2 krát pri výstupe z Ruskej federácie.

Viacvstupové vízumdáva právo na viacnásobný (viac ako 2-krát) vstup na územie Ruskej federácie. Na základe viacvstupového víza občania štátov EÚ, ktorí sú členmi Dohody, môžu zotrvať na území Ruska maximálne 90 dní (celkovo alebo nepretržito) v priebehu každého obdobia, trvajúceho 180 dní. V prípade porušenia tohto pravidla je stanovená zodpovednosť v súlade s platnou ruskou legislatívou až do zákazu vstupu na územie Ruskej federácie.

Zahraniční občania, ktorí plánujú pobyt v Rusku dlhší ako 3 mesiace, musia získať pracovné alebo študijné vízum v závislosti od cieľa pobytu, alebo si vybaviť povolenie na prechodný pobyt v Ruskej federácii, alebo  povolenie na pobyt.