Turistické vízum

 

Turistické vízum

 

Dôležité upozornenia

Bežné turistické vízum sa vydáva občanom Slovenskej republiky a iných štátov a osobám bez občianstva na krátkodobý pobyt v krajine s turistickým zámerom (návšteva kultúrnych podujatí, exkurzií, oboznamovanie sa s pamiatkami), na základe potvrdenia o prijatí zahraničného turistu ruskou organizáciou, vykonávajúcou činnosť cestovnej kancelárie.

Maximálna doba pobytu v Rusku na základe turistického víza - do 30 dní.

Existuje možnosť vstupu s cieľom zúčastniť sa krátkodobých pracovných rokovaní, výstav, dražieb a taktiež lekárskych konzultácií alebo vyšetrení. V tom prípade sa v potvrdení o prijatí zahraničného turistu v kolónke «cieľ pobytu» uvádza «cieľ ová turistika» a vízum sa vydáva na nevyhnutný počet dní, potrebných na návštevu podujatia v súlade s dobou, uvedenou v potvrdení o pobyte (maximálne 30 dní).

Turistické vízum sa vydáva na jeden alebo dva vstupy do Ruskej federácie.

Dvojvstupové turistické vízum sa vydáva zahraničnému občanovi len v prípade, ak je v zmysle dokumentov v čase pobytu v Rusku uvedená návšteva s Ruskom susediacich štátov (krajín blízkeho zahraničia (Spoločenstva nezávislých státov, Pobaltia)) alebo krajín, pri návrate z ktorých sa prechádza cez územie Ruska (napríklad Čína, Mongolsko). Pritom trasa musí byť uvedená v rámci turistickej cesty (alebo v potvrdení o prijatí zahraničného turistu, vydaného prijímajúcou ruskou organizáciou).

Venujte pozornosťZdravotné poistenie musí obsahovať:

 1. dátum uzatvorenia zmluvy;
 2. číslo poistky;
 3. priezvisko, meno a meno po otcovi poistenca;
 4. údaje poisťovateľa;
 5. doba platnosti poistky musí pokrývať celú dobu pobytu na území Ruska v prípade udelenia jednovstupového alebo dvojvstupového víza a dobu prvej cesty v prípade vydania viacvstupového víza;
 6. zoznam zdravotníckych a zdravotníckych prepravných služieb vrátane repatriácie pozostatkov;
 7. teritórium pokrytia – celý svet alebo Ruská federácia, Európa vrátane Ruska;
 8. podpis poisťovateľa.

Na preskúmanie sa neprevezmú poistky, potvrdenia a formuláre, neobsahujúce spomenuté údaje, ako aj pečiatky poisťovacích spoločností atď.

Potrebné doklady

Na udelenie bežného jednovstupového alebo dvojvstupového turistického víza je potrebné predložiť:

 1. Potvrdenie o prijatí turistu ruskou organizáciou, vykonávajúcou činnosť cestovnej kancelárie, ktorá je zapísaná v Jednotnom federálnom registri cestovných kancelárií;

 2. Cestovný pas, v ktorom sú minimálne dve čisté strany pre víza, ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

 3. Vízový dotazník, vyplnený na stránkach visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľ om osobne;
  (Pri výbere miesta podania dokumentov je potrebné uviesť vízové centrum, v ktorom chcete podať dokumenty)

 4. Farebnú fotografiu 3,5x4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade , bez okuliarov s tmavými sklami a bez  pokrývky hlavy(s výnimkou občanov, ktorí sú v duchu ich národnej alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase);

 5. Zdravotnú poistku, platnú na území Ruskej federácie, pokrývajúcu dobu platnosti víza s výnimkou prípadov, založených na reciprocite.

Upozornenie! Konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokumentov, potrebných na udelenie víza, pozvať žiadateľa na pohovor alebo predľžiť čas na vyhotovenie víza.

Konzulárne a servisné poplatky môžu byť uhradené bezprostredne vo vízovom centre.

Venujte pozornosť! V prípade že nie ste občanom SR, potrebujete doložiť nasledovne doklady:

1. Povolenie na nepretržitý pobyt na území SR na dobu viac ako 90 dni pre občanov nasledovných štátov: Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Írsko, Lesotho, Líbya, Macedónsko, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Južná Kórea, Saudská Arábia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, JAR, Japonska. V závislosti od legislatívy dokladom, ktorý potvrdzuje pravo na trvale zdržanie na území SR na dobu viac ako 90 dni môže byť študijne alebo pracovne, pracovne povolenie, povolenie na krátkodobý pobyt, dočasne povolenie na pobyt a t.d.

2. Povolenie na trvalý pobyt v SR alebo iný analogicky doklad pre občanov nasledovných štátov: Alžírsko, Angola, Afganistan, Bangladéš, Vietnam, Gruzínsko, India, Irak, Irán, Čína, Severná Kórea, Nepál, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sýria, Somálsko, Čad, Šrí Lanka, Etiópia.

Ceny a podmienky

Pre občanov Slovenska a Európskej únie

Lehota preskúmania Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
jednovstupové, dvojvstupové vízum    
4-10 pracovných dní 35 € 25 €
1-3 pracovné dni 70 € 25 €


Pozor!
Ak ste osobou bez občianstva alebo nie ste občanom Slovenska alebo Európskej únie, prosíme Vás, aby ste sa informovali o cene Vášho víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Ceny a lehoty vydania víz občanom ďalších krajín a osobám bez občianstva  sa počítajú v zmysle «Sadzobníka konzulárnych poplatkov, vyberaných konz ulárnymi úradmiRuskej federácie».

Vyplniť dotazník

Ak si želáte vyplniť dotazník, prejdite na stránku visa.kdmid.ru


Služba vyplňovania elektronického dotazníka

Ruske vízové centrum ponuka službu vyplňovania elektronického dotazníka pri podaní dokladov do vízového centra alebo opravy v mene žiadateľa (splnomocnenej osoby) nesprávne zadaných údajov.

Vízový dotazník sa vyplňuje na základe dokladov a informácií poskytnutých klientom a podpisuje sa žiadateľom osobne.

Cena služby je 5 EUR za každý vyplnený dotazník. Služba nie je zahrnutá do servisného poplatku a účtuje sa zvlášť. O tuto službu môžete požiadať pri podaní dokladov na vybavenie víz.