Tranzitné vízum

 

Tranzitné vízum

 

Dôležité upozornenia

Bežné jednovstupové tranzitné vízum sa vydáva občanom Slovenskej republiky a iných štátov a osobám bez občianstva na tranzitný prechod cez územie Ruskej federácie na dobu do 10 dní (automobilom alebo vlakom) alebo na dobu do 3 dní (letecky) na základe pre výstup z územia Ruskej federácie platných cestovných lístkov alebo leteniek, platného víza pre vstup do susediacej krajiny alebo víza cieľového štátu alebo pasu tohto štátu.

Zahraničnému občanovi, cestujúcemu cez územie Ruskej federácie do cieľového štátu na osobnom alebo nákladnom automobile, sa tranzitné vízum vydáva na dobu, potrebnú na prejazd po najkratšej možnej trase (nie viac ako na 10 dní). Doba platnosti víza sa v tom prípade vypočítava, vychádzajúc z predpokladanej priemernej prejdenej vzdialenosti 500 km/24 hodín.

Doba platnosti dvojvstupového tranzitného víza nemôže prevyšovať jeden mesiac. V prípade, ak zahraničný občan potrebuje prejsť tranzitom cez Rusko do tretej krajiny a potom sa opäť vrátiť cez Rusko v časovom období, prevyšujúcom jeden mesiac, je potrebné získať jednorazové tranzitné vízum a o druhé tranzitné vízum požiadať na ruskom konzuláte v cieľovej krajine cesty.

Zahraničný občan, ktorý letí nad územím Ruskej federácie lietadlom bez prestupovania, tranzitné vízum nepotrebuje.

Zahraničný občan, cestujúci lietadlom medzinárodných aerolínií s prestupom na jednom a tom istom letisku na území Ruskej federácie (za podmienky, že v rámci daného letiska existuje tranzitná zóna) a má náležitým spôsobom vyhotovené dokumenty na právo vstupu do cieľového štátu a letenku s potvrdeným dátumom odletu z letiska, na ktorom prestupuje na území Ruska v priebehu 24 hodín od chvíle príchodu, tranzitné vízum nepotrebuje.

Získanie tranzitného víza je povinné v prípade opustenia tranzitnej zóny.

Venujte pozornosťZdravotné poistenie musí obsahovať:

 1. dátum uzatvorenia zmluvy;
 2. číslo poistky;
 3. priezvisko, meno a meno po otcovi poistenca;
 4. údaje poisťovateľa;
 5. doba platnosti poistky musí pokrývať celú dobu pobytu na území Ruska v prípade udelenia jednovstupového alebo dvojvstupového víza a dobu prvej cesty v prípade vydania viacvstupového víza;
 6. zoznam zdravotníckych a zdravotníckych prepravných služieb vrátane repatriácie pozostatkov;
 7. teritórium pokrytia – celý svet alebo Ruská federácia, Európa vrátane Ruska;
 8. podpis poisťovateľa.

Na preskúmanie sa neprevezmú poistky, potvrdenia a formuláre, neobsahujúce spomenuté údaje, ako aj pečiatky poisťovacích spoločností atď.

Potrebné doklady

Na udelenie bežného jednovstupového alebo dvojvstupového tranzitného víza je potrebné predložiť:

 1. Platné cestovné lístky alebo letenky pre vstup na územie Ruskej federácie;

 2. Platné vízum na vstup do štátu, s ktorým Ruská federácia susedí a ktorý leží na trase do cieľovej krajiny alebo vízum cieľového štátu alebo pas tohto štátu alebo zdôvodňujúcu žiadosť a dokumenty, potvrdzujúce nutnosť zastavenia sa, ak medzinárodná zmluva nestanovuje iné. Predloženie víza sa nevyžaduje u občanov krajín, ktoré majú právo na bezvízový vstup do susediaceho alebo cieľového štátu v súlade s dohodami, uzatvorenými medzi nimi;

 3. Cestovný pas, v ktorom sú minimálne dve čisté strany pre víza, ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

 4. Vízový dotazník, vyplnený na stránkach visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne;
  (Pri výbere miesta podania dokumentov je potrebné uviesť vízové centrum, v ktorom chcete podať dokumenty)

 5. Farebnú fotografiu 3,5x4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade , bez okuliarov s tmavými sklami a bez  pokrývky hlavy(s výnimkou občanov, ktorí sú v duchu ich národnej alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase);

 6. Zdravotnú poistku, platnú na území Ruskej federácie, pokrývajúcu dobu platnosti víza s výnimkou prípadov, založených na reciprocite.

Upozornenie! Konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokumentov, potrebných na udelenie víza, pozvať žiadateľa na pohovor alebo predĺžiť čas na vyhotovenie víza.

Konzulárne a servisné poplatky môžu byť uhradené bezprostredne vo vízovom centre.

Ceny a podmienky

Pre občanov Slovenska a Európskej únie

Lehota preskúmania Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
4-10 pracovných dní 35 € 25 €
1-3 pracovné dni 70 € 25 €


Pozor!
Ak ste osobou bez občianstva alebo nie ste občanom Slovenska alebo Európskej únie, prosíme Vás, aby ste sa informovali o cene Vášho víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Ceny a lehoty vydania víz občanom ďalších krajín a osobám bez občianstva sa počítajú v zmysle «Sadzobníka konzulárnych poplatkov, vyberaných konzulárnymi úradmiRuskej federácie»

Vyplniť dotazník

Ak si želáte vyplniť dotazník, prejdite na stránku visa.kdmid.ru


Služba vyplňovania elektronického dotazníka

Ruske vízové centrum ponuka službu vyplňovania elektronického dotazníka pri podaní dokladov do vízového centra alebo opravy v mene žiadateľa (splnomocnenej osoby) nesprávne zadaných údajov.

Vízový dotazník sa vyplňuje na základe dokladov a informácií poskytnutých klientom a podpisuje sa žiadateľom osobne.

Cena služby je 5 EUR za každý vyplnený dotazník. Služba nie je zahrnutá do servisného poplatku a účtuje sa zvlášť. O tuto službu môžete požiadať pri podaní dokladov na vybavenie víz.