Vyhlásenie

 

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV 

Visa Handling Services s.r.o. (ďalej len „VHS“) má mimoriadny záujem chrániť Vaše osobné údaje. VHS sa v tomto smere usiluje o zabezpečenie čo najlepšej ochrany v súvislosti so zisťovaním, spracovaním a používaním osobných údajov, ktoré sú potrebné v rámci realizácie zadaných zákaziek. VHS preto spracúva údaje žiadateľov výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V rámci dole uvedených informácií o ochrane osobných údajov Vás VHS informuje o dôležitých aspektoch spracovania údajov, týkajúceho sa predmetnej webovej stránky.

Osobné údaje žiadateľov/žiadateliek, ktoré sú potrebné na žiadosť o vízum, zisťuje VHS písomne, prostredníctvom neautomatizovaných postupov. Po overení správnosti a úplnosti sa tieto údaje zasielajú takisto v neautomatizovanej forme príslušným úradom v konkrétnej krajine na ďalšie spracovanie a rozhodovanie.

Spracovanie, zasielanie a ukladanie osobných údajov.

VHS spracúva osobné údaje výlučne v rámci plnenia zmluvných záväzkov voči žiadateľom/žiadateľkám. Druh a rozsah spracovania, zasielania a ukladania príslušných údajov sa pritom riadi požiadavkami príslušného vízového centra. Na súvisiace požiadavky zo strany vízového centra príslušnej krajiny nemá VHS vplyv, ale bude Vás, samozrejme, v rámci možností vopred informovať.

VHS nezisťuje, nespracúva, nezasiela ani neukladá pre vlastné obchodné ciele, teda pre obchodné ciele, ktoré neslúžia na splnenie zmluvných záväzkov (získanie víza) alebo na vyúčtovanie zmluvných výkonov voči žiadateľom/žiadateľkám, žiadne osobné údaje žiadateľov/žiadateliek.

Spracúvajú sa nasledovné osobné údaje:

Meno; adresa a kontaktné údaje (telefón, e-mail, fax, webová stránka); dátum narodenia; štátna príslušnosť; pohlavie; rodinný stav; číslo cestovného pasu, dátum vystavenia cestovného pasu, dátum platnosti cestovného pasu; kategória a druh víza, o ktoré sa žiada; počet zaznamenaných víz; dátum docestovania a vycestovania; účel cesty; trasa cesty; všetky údaje týkajúce sa prípadných hostiteľských organizácií (názov a kontaktné údaje, ako napr. telefón, e-mail, fax, webová stránka), aktuálne, príp. posledné pracovisko; informácie o údajoch z predchádzajúcich ciest (pokiaľ je to potrebné na udelenie víza); údaje o zahraničnom poistení; povolenie na pobyt a potvrdenie o pobyte na Slovensku (v prípade občanov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ/EHS); prípadne pri dlhodobom pracovnom alebo študentskom víze potvrdenie o zdravotnom stave, týkajúce sa neprítomnosti ochorenia HIV; prípadne potvrdenie o statuse zdravotne postihnutej osoby kvôli oslobodeniu od konzulárnych poplatkov.

Osobné údaje sa zverejnia nasledovným osobám, príp. úradom:

  • Konzulát/konzulárne oddelenie Ruska

Administratívni zamestnanci a poskytovatelia služieb VHS; zainteresované banky z dôvodu realizácie inkasa; firmy zaoberajúce sa daňovým poradenstvom kvôli vystaveniu ročnej účtovnej závierky; firmy zaoberajúce sa inkasom pohľadávok pre potreby vymáhania, advokátska kancelária a súdy v prípade bezvýsledných upomienok týkajúcich sa splatných pohľadávok; Ministerstvo financií, napríklad, v prípade externého auditu.

VHS zásadne nezverejňuje osobné údaje tretím stranám. Vo vyššie uvedených prípadoch je však zverejnenie údajov zo strany VHS potrebné.

Osobné údaje sa zásadne neuchovávajú dlhšie, ako je to potrebné na splnenie zmluvných záväzkov. Údaje sa teda v zásade vymažú hneď po zaslaní príslušnému vízovému centru (spravidla do 14 dní). Dôvodom na dlhšie uchovávanie zvláštnych osobných údajov sú archivačné lehoty vyplývajúce zo zákonných predpisov o odvodoch (spravidla sedem rokov po ukončení kalendárneho roku) a z dôvodu dokazovania v prípade sporov.

Pokiaľ sa uchovávanie údajov zakladá iba na súhlase, môže žiadateľ/žiadateľka kedykoľvek požiadať o ich vymazanie.

Informácie o Vašich právach

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie rozsahu údajov, prenosnosť údajov a odvolanie. Obráťte sa, prosím, na VHS. Ak sa Vám zdá, že spracovanie Vašich údajov je v rozpore s právom na ochranu údajov alebo s Vašimi nárokmi na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozornom úrade. Príslušným úradom na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak ste udelili súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov z určitého dôvodu (napríklad, že ide o citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu), môžete tento súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na ďalšie/iné spracovanie Vašich údajov.